04-9848989

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של פארק באלגן, המופעל ע"י חברת בא לגן יגור בע"מ (להלן: "החברה") ח"פ 512897703.  השימוש באתר כפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא אותו בקפידה, שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה אל הפעילויות ו/או מועדון הלקוחות ו/או המוצרים המוצעים בו, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. מי שאינו מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1. כללי

o האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות פארק באלגן, לבחון את הפעילויות המוצעות בפארק , לרכוש כרטיסי כניסה אליהם בהתאם ובכפוף לתנאי הרכישה המפורטים באתר, להשתתף בפעילויות אינטראקטיביות כפי שיופעלו מעת לעת (ככל שיופעלו), להירשם למועדון הלקוחות של החברה ושימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי של החברה.

o החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.

o האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים (as available).  . למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה לחברה ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

o המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.

o השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ולמען הסר ספק יובהר כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

o הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראותיו.

2. כללי השימוש באתר

o בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים. החברה אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותי האתר.

o השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. החברה ממליצה להורים, אפוטרופסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לקטינים להשתמש באינטרנט, להדריך את הקטינים לגבי גלישה בטוחה. לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והיא אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.

o המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות כל דין ותקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

o המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש פרטי של המשתמש ולא למטרות מסחריות או סיטונאיות כלשהן. החברה רשאית למנוע ממשתמשים את ההשתתפות באיזה מהמכירות ו/או הפעילויות ו/או השירותים באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש.

o החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת הודעה על כך מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בשל פעולה כאמור. החברה לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, החברה תוכל להגביל את גישת המשתמשים לאתר או חלקים ממנו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

o באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (LINKS), שאינם מופעלים על ידי החברה (להלן: "קישורים"). הקישורים הנ"ל מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ו/או לשירותים המוענקים על ידם. החברה איה אחראית לתכנים המופיעים בקישורים ואינה מתחייבת לתקינות הקישורים. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור ו/או להוסיף קישורים אחרים.

o המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.

3. קניין רוחני

o האתר בכללותו והתכנים המוצגים בו כוללים תכנים שהינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודין זר והשימוש בתכנים אלה כפוף להם.

o על המשתמש לנהוג על פי הדינים הנ"ל ונאסר עליו לבצע כל שימוש בתכנים האסור על פי דין לרבות שימוש מסחרי, פרסום, הפצה, העתקה, שכפול, יצירת עבודות נגזרות, עיבוד או העברה, מכירה או השכרה של התכנים באתר ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. כמו כן, נאסר על המשתמש לעשות שימוש בשמות ובסימנים מסחריים המוצגים באתר ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. אישור כאמור יינתן על ידי החברה לאחר בחינת כל בקשה לגופה ועל פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה אשר עשויה להתנות את הסכמתה בתנאים שונים וכן לדרוש דמי שימוש, לפי שיקול דעתה.

o אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות או חבות כלשהי כלפי המשתמש בקשר עם כל דבר או עניין הנוגע בשימוש באתר.

4. מועדון לקוחות

o על משתמש המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.

o משתמשים שמלאו להם 18 שנים, המעוניינים להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, רשאים לעשות זאת באמצעות רישום באתר האינטרנט ו/או דף הפייסבוק של החברה ו/או באמצעות עמדות ההרשמה הפרושות מדי פעם בפעם בפארק באלגן. החברה תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל למועדון הלקוחות ואינה מחויבת לנמק סירובה.

o במסגרת הרישום יתבקש המשתמש למסור פרטים שונים, הכוללים את שמו המלא, תאריך יום הולדתו , תאריך יום ההולדת של ילדיו, מספר הטלפון שלו אזור מגוריו וכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו. על המשתמש למלא את כל הפרטים הנדרשים, ולמסור לחברה פרטים נכונים ומדויקים.

o עם מסירת הפרטים הנ"ל, מביע המשתמש את הסכמתו לקבל באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות משלוח הודעות SMS עדכונים והודעות, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או שיווקיים.

o משתמש שבחר להצטרף למועדון הלקוחות נותן בזאת את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

o משתמש אשר לא יהיה מעוניין לקבל עדכונים והודעות מטעם החברה, יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת, בדרך הנקובה בגוף ההודעה.

5. תנאים מיוחדים לגבי שימוש באתר לצורך ביצוע עסקאות רכישה

o על משתמש המבקש לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.

o על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אפשרות רכישת כרטיסים באמצעות האתר אפשרית אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנה.

o על מנת לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם את שמו של בעל אמצעי התשלום, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי אמצעי התשלום (כהגדרתם בסעיף 5.5 להלן). משתמש אשר לא ימסור פרטים אלה, כולם או חלקם, לא יוכל לרכוש כרטיסים באמצעות האתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים רכישת כרטיסים.

o התשלום עבור הכרטיסים יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת (כגון ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד, דיינרס) או באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת (להלן: "אמצעי התשלום"). התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה מיד עם השלמת הליך הרכישה כמתואר בפרק זה.

o מתן פרטיו של אמצעי התשלום על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן למשתמש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל משתמש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי, לפי העניין. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר ההזמנה בדואר אלקטרוני אשר נמסר על ידי המשתמש.

o יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

o בסיום הפעולה וביצוע ההזמנה ו/או שריון המקום יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה ו/או שריון המקום והודעה על כך שההזמנה ו/או שריון המקום בוצעה בהצלחה.

o יובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לחסום את אפשרותו של המשתמש לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה לבטל הזמנתו לכרטיס, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר.
 • המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.
 • המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל (להלן: "מעשה בלתי חוקי")., ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
 • המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשיו.

o מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד אישור רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.

o לחברה הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על הזמנה שבוצעה ושולמה עובר לשינוי המחיר כאמור.

o בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי כלשהו, החברה אינה אחראית להחזר כספי ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה.

o כל הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש בהתאם לסעיף זה ישמרו במאגרי המידע של החברה, בכפוף להוראות הדין.

6. ביטול עסקה 

o ניתן לבצע ביטול/החלפה של כרטיסים שנרכשו באתר עד 48 שעות לפני המועד אליו נרכשו הכרטיסים.   לשם ביטול/ החלפת הכרטיסים יש לשלוח מייל ולציין בגוף המייל: שם המזמין, מספר הזמנה, 4 ספרות אחרונות של האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, טלפון המזמין וכתובת המייל. את המייל יש לשלוח לכתובת:
[email protected] 

o החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול בגובה 5% מגובה העסקה.

o ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

7. ביטול/החזר כרטיסים שנרכשו דרך מועדוני לקוחות

o כל ביטול ו/או החזר של כרטיסים שנרכשו דרך מועדון לקוחות כזה או אחר יתנהל אל מול שירות הלקוחות של אותו מועדון ודרכו בלבד. יובהר ויודגש כי לאתר אין כל נגיעה או קשר לכרטיסים שלא נרכשו ישירות ממנו.

8. התחייבויות המשתמש

o המשתמש מתחייב להשתמש בשירותי האתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי תקנון זה. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים, בין היתר, על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 • עם הכניסה לאתר המשתמש מסכים לכל האמור בהוראות תקנון זה.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ או לפרסם מידע או כל חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ, לפרסם, לשלוף או לשדר מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב שברשות משתמשי האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מטעם החברה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם העשויים להזיק לאתר וגולשיו.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ, לשדר או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להמריץ, לשדל, לעודד או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק.

o ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה ראשית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון בכדי להגן על זכויותיה וזאת בנוסף ליתר זכויותיה של חברה על פי דין ותקנון זה.

9. הוראות שונות

o החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי שימוש אלה, בכל עת ולפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן בתנאי השימוש.  

10. שמירת תוקף

במידה וסעיף מסוים מתקנון זה ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מכל סיבה שהיא, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא יפגע.

11. ויתור

o בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כויתור על זכות מזכויותיה.

o אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.

o סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

12. סמכות שיפוט

o כל הפעילות באתר וכל הכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז חיפה.

13. יצירת קשר

o בכל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש לפנות לחברה בדואר אלקטרוני
 [email protected]

הנהלת האתר מאחלת למשתמשים גלישה מהנה ובטוחה!

אייקון כרטיסים

רכישת כרטיסים
ומימוש מועדונים

הזמנת מקומות